Dagelijks leven van het ‘gewone’ volk (1789 - 1918)

De thema’s van allerhande erfgoedprojecten en -publicaties, het aanbod van lokale volkskundige musea en het werk van heem- en familiekundigen bewijzen het telkens weer: erfgoedwerkers hebben in hun omgang met het verleden een stevige belangstelling voor de gewone mensen en hun doen en laten.

In het valorisatietraject Gemene Geschiedenis. Dagelijks leven van het ‘gewone’ volk (1789 - 1918) wil FARO aan erfgoedwerkers instrumenten aanreiken om het dagelijks leven van de gewone mens, in al zijn complexiteit en rijkdom, te bestuderen en te evoceren. De doelstelling is tweeledig: enerzijds willen we met dit traject de verspreiding van expertise naar erfgoedwerkers over het onderzoek en de valorisatie van bronnen bevorderen; anderzijds willen we erfgoedwerkers via een thematische aanpak bewustmaken van en toeleiden naar de vaak ongekende informatierijkdom die archieven bevatten voor hun projecten.

De focus van het traject Gemene Geschiedenis ligt op de tijdsspanne 1789-1918: een periode waarvan er inmiddels geen levende getuigen meer zijn. In het traject komen dus géén mondelinge-geschiedenisprojecten aan bod. Voor deze periode is er wel nog veel bronnenmateriaal voorhanden, dat ook relatief gemakkelijk toegankelijk is voor erfgoedwerkers.

FARO-medewerkers Bart De Nil en Gregory Vercauteren schreven voor dit traject een ‘inspiratiegids’.

Meer info:
Gregory Vercauteren, stafmedewerker lokaal cultureel-erfgoedbeleid
Bart De Nil, stafmedewerker archieven en digitaal erfgoed

Proeftuinen
In het kader van dit traject hebben een aantal erfgoedcellen proeftuinen opgestart over erfgoedprojecten/-werkingen rond het dagelijks leven. Centraal staat de methodiek, met andere woorden: hoe kunnen erfgoedwerkers het dagelijks leven documenteren (d.w.z. via welke zoekstrategieën in (archief )collecties) en hoe kan bronnenmateriaal vervolgens omgezet worden in een publieksgericht verhaal? Hieronder stellen we acht  proeftuinen aan u voor. Van de meeste proeftuinen is ook een filmpje gemaakt. Deze filmpjes kwamen tot stand na een hands-on workshop Digital storytelling voor de medewerkers aan de proeftuinen. Ze leerden hoe ze met de methodiek van digital storytelling erfgoed in een educatieve context kunnen gebruiken.

Klik hier voor een volledig overzicht van de proeftuinen

Literatuur

  • Bart De Nil, Een oproep voor een 'gemene geschiedenis', Vlaamse beweging en socialistische arbeidersbeweging naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag anno 2002. In: Brood & Rozen, 2002, 3, pp. 57-65. (PDF)
  • Bart De Sutter, Over dompers, mouchards en papen. Constructie van identiteit, via humor. Casus: de Gentse socialistische Strijdpenning in Vooruit (1886-1900). Masterproef tot het behalen van de academische graad van Master in de geschiedenis. UGent, 2007-2008. (Link)
  • Maarten Van Ginderachter, M., ‘Jean Prolo, waer bestu bleven? Speuren naar de bronnen van ‘gewone mensen’ in de 19de- eeuwse archieven’ in: Vandenbussche (W.), ‘Terug naar de bron(nen). Taal en taalgebruik in de 19de eeuw in Vlaanderen’, Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, CXIV, 2004, 1, pp. 19-31.
  • Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche, Bronnen voor de studie van het hedendaagse België 19e - 21e eeuw. Tweede herziene en uitgebreide uitgave. Brussel, 2009.